„Aktuality” AGRO CS

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vo výrobe spoločnosti AGRO CS Slovakia, a.s.Názov projektu: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vo výrobe spoločnosti AGRO CS Slovakia, a.s.

Kód projektu v ITMS2014+: 310011D589

Cieľ projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

 

Stručný popis predmetu projektu: Spoločnosť AGRO CS Slovakia, a.s. realizuje v rámci predkladaného projektu prostredníctvom podaktivity OP KŽP „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov“ zásadnú zmenu svojho výrobného procesu, skvalitnenie, zefektívnenie a rozšírenie prevádzky lokalizovanú v katastri obcí Nové Hony a Veľké Dravce v okrese Lučenec, kde bude umiestnená sofistikovaná moderná technológia zameraná na spracovanie BRO na výrobu organických-minerálnych hnojív určených pre agrosektor a pestovateľstvo. Technológia pozostávajúca z 3 hlavných častí (príprava BRO, sušenie a lisovanie) bude umiestnená vo vlastných výrobných priestoroch a poľnohospodárskych stavbách spoločnosti. Investíciou vznikne zásadne zmenená výroba subjektu žiadateľa zameraná na produkciu výrobkov granulovaných hnojív vo forme peliet s vysokou pridanou hodnotou. Predmetná výroba v modernizovanej a rozšírenej prevádzke bude fungovať samostatne s produkciou nových výrobkov za pomoci nového inovovaného spôsobu výroby. Projekt zvýšením miery zhodnocovania a recyklácie BRO prispieva k zachovaniu a ochrane životného prostredia a podpore efektívneho využívania zdrojov s pozitívnym dopadom na rozvoj a zlepšenie kvality životného prostredia regiónu Novohradu.

Kontrahovaná výška NFP: 721 543,67 EUR

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Tento príspevok bol zaradený pod Aktuality a označený . Záložka pre trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *