„Aktuality” AGRO CS

Úspešne zrealizovaný projekt zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov na výrobu organických hnojívSpoločnosť v novembri 2020 ukončila realizáciu projektu na rozšírenie spevnených plôch a vybudovanie spojovacej komunikácie v areáli spoločnosti AGRO CS Slovakia, a. s. za účelom zvýšenia produkcie organických hnojív. Projekt bol  realizovaný s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR  pre investície a informatizáciu – program Podpora najmenej rozvinutých okresov.

V rámci projektu sa rozšírili priestory pre recykláciu biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré sa zhodnocujú ako organické hnojivo. Táto činnosť sa v spoločnosti AGRO CS Slovakia, a.s.,  lokalizovanej v katastri obcí Nové Hony a Veľké Dravce v okrese Lučenec, už vykonávala, ale veľkosť potrebných spevnených plôch  a vybudované komunikácie pre danú činnosť boli nedostatočné. Výsledným produktom recyklácie sú komposty, ktorý sa primiešavajú do rašelinových substrátov a  organické hnojivá, ktoré sú finálnymi produktami pre pestovateľov.

Realizáciou projektu sa mohli v spoločnosti zamestnať 4 evidovaní uchádzačmi o zamestnanie z Úradu práce a spoločnosť začala vyrábať a poskytovať nový produkt. Novovybudovaná spevnená plocha  umožní zvýšenie produkcie organických hnojív, z čoho vyplýva aj možnosť rozšírenia sortimentu o nové produkty v nasledujúcich rokoch. Novovybudovaná spojovacia komunikácia umožnila reorganizáciu dopravy v areáli AGRO CS Slovakia, čím sa skrátili neefektívne čakacie doby nakládok kamiónov a  urýchlili sa nakládky kamiónov.

Prínosom projektu je aj zlepšenie kvality životného prostredia na dotknutom území, a to znížením množstva znečisťujúcich látok v ovzduší, pôde a vodách.

Spoločnosť naďalej bude pokračovať v navyšovaní zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov a iných organických odpadov v systéme cirkulárnej ekonomiky, zvyšovať produkciu obnoviteľných zdrojov energie (biomasa) a znižovať množstvo exhalátov skleníkových plynov (CO2) pri výrobe svojich produktov.

Tento článok je zaradený pod Aktuality. Záložka pre trvalý odkaz.

Komentáre sú zakázané.